پرسش های آزمون پایانی درس « حقوق اساسی» نیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387

خواهشمند است از شش پرسش ذیل به پنج پرسش پاسخ دهید.

 

 

۱.  دلایل برتری قانون اساسی را نسبت به سایر قوانین توضیح دهید.                                                           ۴ نمره

 

۲.  انواع ساختار دولت-کشور بسیط یا تکبافت را توضیح دهید.                                                                   ۴ نمره     

 

۳. چهار مورد از آزادی‌های ناشی از آزادی عملکرد فردی را توضیح دهید.                                                   ۴  نمره

 

۴. انواع پیشنهاد قانون یا حق ابتکار را توضیح دهید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر به چه صورتی پیش بینی شده است؟ توضیح دهید.                                                                                               ۴  نمره

 

۵.   در رابطه با تفکیک قوا موارد ذیل را توضیح دهید :

الف. انواع تفکیک قوا کدامند؟

ب. مشخصات رژیم ریاستی کدامند؟

پ. مشخصات رژیم پارلمانی کدامند؟    

ت. با توجه به تقسیمات فوق، جمهوری اسلامی ایران چه نوع رژیمی است؟                                                  ۴ نمره                        

 

 

۶. نظام دو مجلسی را در کشور ایالات متحده آمریکا توضیح دهید.                                                             ۴ نمره

/ 0 نظر / 23 بازدید