پرسش های آزمون پایانی درس « حقوق اساسی» - نیمسال دوم سال تحصیلی 88-138

1388/4/ 31

دقیقه 90  مدت آزمون :

 

خواهشمند است از شش پرسش ذیل به پنج پرسش پاسخ دهید.

 

 

۱.  چند منشاء برای حاکمیت وجود دارد؟ آنها را توضیح دهید.                                                                     ۴ نمره

 

۲.  تفاوت‌های کنفدراسیون و کشور فدرال را توضیح دهید.                                                                          ۴ نمره     

 

۳. انواع دمکراسی را توضیح دهید. در دمکراسی نیمه‌مستقیم شهروندان با چه روش‌هایی قدرت سیاسی را اعمال می‌کنند؟                                                                                                                                                      ۴  نمره

 

۴. چهار نوع از آزادی‌های زیر مجموعه‌ی آزادی اندیشه را توضیح دهید.                                                    ۴ نمره                        

 

۵. چهار نوع از مجالس دو غیر‌انتخابی را در کشورهای بسیط توضیح دهید.                                                                                               ۴  نمره

 

 

۶. وظایف قوه مجریه در سه نوع مختلف دسته‌بندی می‌شوند. این سه نوع وظیفه‌ی اصلی را توضیح دهید.                                                                                           ۴ نمره

/ 0 نظر / 29 بازدید