پرسش های آزمون پایانی درس « حقوق ارتباط جمعی»

 

دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷

 

 

 

۱. در مورد آزادی اطلاعات موارد ذیل را توضیح دهید.  

الف. برای گسترده ساختن قلمروی آزادی اطلاعات، «اطلاعات» چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

ب. مزایا و معایب لایحه‌انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را توضیح دهید.                                                 

                                                                                                                                                                                                                            

۲.  انواع تکثرگرایی رسانه‌ایی را با ذکر مثال توضیح دهید.                                                                         

 

۳. چهار اصل از اصول حاکم بر تعریف و تفسیر اسرار دولتی را توضیح دهید.                                              

 

۴.  دیدگاه‌های مهم در مورد اهداف حمایت از مالکیت فکری را توضیح دهید.  در تقسیم‌بندی کلی، این دیدگاه‌ها به کدام نظام‌ها قابل تفکیک است؟                                                                                                              

                                                                                                                                                     

۵. در جرم نشر اکاذیب موارد ذیل را توضیح دهید :

الف. تفاوت افتراء و نشر اکاذیب چیست؟                                                                                                      

ب.  چه جرایمی به عنوان زیرمجموعه‌ی نشر اکاذیب در نظر گرفته می‌شوند؟ ضمن توضیح، برای هر یک مثالی ذکر کنید.                                                                                                                                                   

                                                                                                   

۶.  مداخله‌ی هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی چگونه است؟ دادگاه در قبال نظر هیئت منصفه چگونه عمل می کند؟                                                                                                                  

/ 0 نظر / 24 بازدید